OS LUSISMOS   

          Comentaremos neste tema algúns aspectos dos lusismos. O lusismo consiste en substituír una forma lexítima galega pola correspondente portuguesa. O lusismo pode afectar ó léxico, á morfoloxía, ou simplemente á ortografía.
          A presencia dos lusismos non é moi estraña, se temos en conta que o portugués e o galego son linguas irmás que comparten unha importante etapa da súa historia, e que o portugués é una axuda inestimable no labor de recuperación do, ás veces, contaminado idioma galego. Gracias ó portugués reparáronse moitas deficiencias léxicas e recuperáronse formas perdidas. Polo tanto o feito de recorrer ó portugués pode ser lexítimo en moitos casos, pero non sempre, xa que ás veces a lingua galega posúe a súa propia solución.
          Veremos agora algunha das formas consideradas tradicionalmente como lusismos, e que neste caso deberemos rexeitar porque xa temos na nosa lingua o noso auténtico xeito para dicilo.

Lusismos Forma correcta
*vale val
*pele pel
*mau malo
*proprio propio
*ponto punto
*nervo nervio
*nervoso nervioso
*meio medio
*dicer dicir
*escrever escribir