Usos do B e do V   

O feito de que en galego posuamos dúas grafías ( b, v ) para o mesmo fonema /b/, é un factor que contribúe a que ás veces haxa confusión no seu uso. A distinción gráfica téndese a facer conforme á etimoloxía

Daremos a continuación algunhas das palabras que son máis significativas pola súa ortografía, e sobre todo aquelas que se diferencian do castelán.

       Deben escribirse con b:

galego castelán
abelá avellana
baleiro, baleirar vacío, vaciar
bolboreta mariposa
marabilla, marabilloso maravilla, maravilloso
marabedí maravedí
móbil e derivados móvil
rebentar reventar
trobador, trobar trovador, trovar

         Deben escribirse con v:

galego castelán
acivro acebo
avó, avoa abuelo, abuela
avogado abogado
avultamento, avultar abultamiento, abultar
avoengo abolengo
covarde, covardía cobarde, cobardía
corveta corbeta
Cristovo Cristóbal
chuvasco chubasco
escarvar escarbar
Estevo Esteban
esvarar resbalar
esvelto esbelto
garavanzo garbanzo
gravar, gravación grabar, grabación
gravata corbata
louvar, louvanza alabar, alabanza
pavillón pabellón
trevo trébol
varanda barandilla
varrer, varrendeiro barrer, barrendero
verniz, vernizar barniz, barnizar
voda boda
voitre buitre
vulto bulto
xavalina jabalina