foto2 MINI.gif (3244 bytes)
MATUQUÍN
Historia da
Lingua Galega
Sociolingüística
Morfosintaxe
O substantivo
O artigo
A acentuación
A comparación
O pronome
persoal
Demostrativos
e
posesivos
Numerais
e
indefinidos
Relativos,
interrogativos
e exclamativos
O verbo
O adverbio
Preposicións
e
conxuncións
Léxico
Ortografía
Faragullas da lingua